PRIVACYVERKLARING AVOCARE ARBEIDSRECHT

PRIVACYVERKLARING AVOCARE ARBEIDSRECHT

De maatschap Avocare arbeidsrecht, bestaande uit een samenwerkingsverband tussen een rechtspersoon en twee natuurlijke personen, hierna te noemen: “Avocare arbeidsrecht”, statutair gevestigd te ( 2011 GM) Haarlem, aan de Gedempte Oude Gracht 65 G, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60497106, respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsver­antwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”).

Avocare arbeidsrecht vindt het belangrijk u duidelijkheid te geven over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgaan. Daarom wordt u in deze verklaring op de hoogte gebracht over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel en hoe daarmee wordt omgaan. Door gebruik te maken van de website en diensten van Avocare arbeidsrecht, gaat u akkoord met deze privacy­verklaring.

Deze verklaring geldt voor alle personen van wie Avocare arbeidsrecht persoonsgegevens verwerkt, waaronder (potentiële) cliënten, bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven en/of commerciële e-mails en alle andere personen die contact opnemen met Avocare arbeidsrecht.

Avocare arbeidsrecht behoudt zich het recht voor het privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.  

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Avocare arbeidsrecht kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan Avocare arbeidsrecht verstrekt of die Avocare arbeidsrecht kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Avocare arbeidsrecht verzamelt deze persoonsgegevens omdat u deze aan Avocare arbeidsrecht heeft verstrekt of omdat zij deze zelf heeft gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website. Avocare arbeidsrecht kan uw persoons­gegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een andere advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster, social media platforms of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Avocare arbeidsrecht kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om juridische diensten te verlenen;
 • Om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het onderhouden van contact met u;
 • Het verbeteren en beveiligen van de website.

Avocare arbeidsrecht verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

Bewaartermijn

Avocare arbeidsrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze regeling genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Delen met anderen

Voor de in deze regeling beschreven doeleinden kan Avocare arbeidsrecht in bepaalde gevallen ook gegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die Avocare arbeidsrecht verstrekt, zoals wederpartijen, advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze regeling omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie Avocare arbeidsrecht bepaalde ondersteunende diensten uitbesteedt.
 • Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van de onderneming of de verkoop van (een deel van) de onderneming.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze regeling genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze regeling vermelde grondslagen.

Derden aan wie Avocare arbeidsrecht uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Avocare arbeidsrecht is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Avocare arbeidsrecht, sluit Avocare arbeidsrecht met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Beveiliging

Avocare arbeidsrecht heeft passende technische – en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met op te nemen via dejong@avocare.nl, cancian@avocare.nl of koevoets@avocare.nl.

Uw rechten

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kunt doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Avocare arbeidsrecht van u verzameld heeft. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Avocare arbeidsrecht bevoegd is om, bijvoorbeeld vanwege een professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Avocare arbeidsrecht verplicht is uw gegevens te bewaren om aan haar juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Avocare arbeidsrecht wettelijk bevoegd is om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP);
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Avocare arbeidsrecht bevoegd is uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Cookies

Via de website van Avocare arbeidsrecht kunnen verschillende cookies worden geplaatst: functionele (noodzakelijke) cookies, analytische cookies, alsmede cookies gerelateerd aan social media opties en tracking cookies voor het aanbieden van relevante content.

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen.

Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden. Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur is verstreken, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheids­duur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. Voor zover Avocare arbeidsrecht met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelt, verwerkt zij die conform deze privacyverklaring.

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kunt toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser.

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt.

Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om de website van Avocare arbeidsrecht of onderdelen daarvan te gebruiken.

Contact

Mocht u nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met Avocare arbeidsrecht opnemen via: de jong@avocare.nl, cancian@avocare.nl of koevoets@avocare.nl