ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AVOCARE ARBEIDSRECHT

Algemene voorwaarden van Avocare Arbeidsrecht               

Op alle werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 1. Avocare arbeidsrecht is een maatschap die bestaat uit een rechtspersoon en twee natuurlijke personen en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 60497106 (hierna ook te noemen: “Avocare”). 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens Avocare ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van advocaat, (juridisch en niet juridisch) medewerker, procureur, curator, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de cliënt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle opdrachten, ook die welke aan een bepaalde persoon zijn gericht, worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Avocare.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede ten behoeve van (i) alle medewerkers, oud medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, in dienst zijn/waren van of verbonden zijn/waren aan Avocare en hun erfgenamen; (ii) alle aandeelhouders, voormalige aandeelhouders, bestuurders, voormalige bestuurders, gevolmachtigden en voormalig gevolmachtigden van Avocare en hun erfgenamen; en (iii) alle praktijkvennootschappen met wie Avocare een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en (middellijk) aandeelhouders.
 4. De uitvoering van aan Avocare verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 5. Avocare kan deelnemen aan nationale en/of internationale netwerken of andere vormen van samenwerking met andere advocaten, notarissen en fiscalisten of vergelijkbare professionele dienstverleners. Avocare is niet op enige wijze aansprakelijk voor leden van een dergelijk netwerk of samenwerking, noch kan Avocare op enige wijze worden gebonden door leden van een dergelijk netwerk of samenwerking, noch is zij op enige wijze bevoegd die andere advocaten, notarissen en fiscalisten of vergelijkbare professionele dienstverleners te verbinden, dan wel voor gezamenlijke rekening en risico te handelen.
 6. Iedere beroepsaansprakelijkheid van Avocare is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Gegevens betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Avocare in het betreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht en door de opdrachtgever is betaald.
 7. Avocare is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld gemachtigden, procureurs, deurwaarders, onderzoekbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, Kadaster, Kamer van Koophandel, advocaten en/of notariskantoren etc. Avocare is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever vrijwaart Avocare tegen alle aanspraken van derden, de door Avocare in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Avocare. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door Avocare worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Avocare gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.
 8. De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor gebeurtenissen, handelingen en het nalaten daarvan en gelden tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door Avocare bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd, tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt.
 9. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld. Bij gebreke van betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Kosten van invorderingsmaatregelen komen – met een minimum van 10% van het openstaande saldo – ten laste van de opdrachtgever.
 10. Avocare is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Avocare na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is Avocare gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. Avocare heeft het recht de tarieven (de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.
 11. Avocare heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, indien 7 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Avocare in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
 12. Avocare is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Avocare een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
 13. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door Avocare is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank in Haarlem.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engels taal. De tekst van de Nederlandse voorwaarden prevaleert boven de Engelse tekst. De voorwaarden liggen voorts ter inzage op het kantoor van Avocare te Haarlem en worden op verzoek kosteloos toegezonden.